Grensoverschrijdend gedrag in de corona epidemie

Berichten over satanisch kindermisbruik door hooggeplaatste personen worden van de social media verwijderd. Maar vindt er dan geen kindermisbruik plaats? Ik ga het nu niet hebben over de beerput waar nu langzaam de deksel van wordt afgehaald, over misbruik van kinderen in de kerk en de sportwereld bijvoorbeeld. 

Deze blog  gaat over iets waarover in de main stream media bericht wordt en wat men kennelijk de gewoonste zaak van de wereld vindt: het lastig vallen van kinderen met een wattenstaaf in de neuskeelholte, PCR test, en het prikje voor COVID-19, het eufemistische taalgebruik waarmee het vaccineren van kinderen wordt beschreven.

Helaas wordt dat weergegeven als de gewoonste zaak van de wereld, maar het is: geïnstitutionaliseerde kindermishandeling.  Geïnstitutionaliseerd wil zeggen: iets dat door een overheid of andere autoriteit wordt gesanctioneerd of als 'normaal' wordt voorgesteld.

In deze blog ga ik het verschil uitleggen tussen medische onderzoek of behandeling en kindermishandeling.

 

Op het moment dat ministerpresident Rutte op de persconferentie februari 2021 aankondigde dat de basisscholen opengingen onder de voorwaarde dat bij een aangetoonde besmetting de klas naar huis gestuurd zou worden en dat na vijf dagen alle leerlingen die weer naar school wilden, getest moesten worden, heb ik een tweet weggedaan dat deze handelwijze gelijk staat aan kindermishandeling. Ik kreeg 12 uur lang meer dan 100 likes per uur. 

 

Als gepensioneerd huisarts heb ik een meer dan gemiddelde kennis van getraumatiseerde patiënten. We denken dan vaak aan incest of oorlogstrauma’s maar er is nog een ander veelvoorkomend trauma.  In mijn ervaring komt traumatisering door medische behandelingen meer voor dan algemeen bekend is. De reden dat dit niet naar buiten komt is dat de meeste patiënten het trauma van een medische handeling of behandeling kunnen verwerken omdat ze begrijpen dat het nodig was voor hun gezondheid, of omdat ze uiteindelijk er “beter” van werden. 

 

Rondom bovengenoemde Persconferentie verklaarde ministerpresident Rutte op televisie dat het testen als je geen symptomen hebt, geen zin heeft, maar hij stelt dus wel het testen van hele klassen zonder symptomen voor. 

 

 

In de coronacrisis is medisch handelen en door de overheid in verband met pandemie bestrijding genomen maatregelen met een medisch karakter ,  door elkaar gaan lopen. De PCR  methodiek is een onderdeel van een medisch diagnostisch proces, in gewoon Nederlands: het is een hulpmiddel om een ziekte te bevestigen of uit te sluiten. 

Maar de PCR test wordt in de coronacrisis aangewend voor epidemie monitoring en controle. Niettemin is het doen van lichamelijk onderzoek voorbehouden aan mensen met een BIG registratie. U laat u onderzoeken door een dokter of een van de mensen die kennelijk door de dokter aangewezen zijn om een onderzoek te verrichten, maar niet door de bakker of de slager.  Wat er nu gebeurt, is, dat na een training, mensen zonder enige registratie een medische handeling verrichten waarbij ze lichaamsgrenzen overschrijden. Dat doen ze door een PCR watten staaf in de neus van een kind te duwen, dat doen ze door een naald door een huid te steken en een vloeistof te spuiten.  

 

Hoewel mij de precieze formuleringen in het wetboek van strafrecht niet bekend zijn is het mij natuurlijk als leek wel mogelijk om een indruk te geven van wat ik versta onder verkrachting. In de loop der jaren heb ik begrepen dat dat niet alleen gaat over het sexueel penetreren, maar dat het in het algemeen gaat over het overschrijden van lichaamsgrenzen. Wanneer dit gebeurt zonder expliciete toestemming van de andere partij is dit strafbaar.

 

Bij medische handelingen of BEhandelingen is er vaker sprake van grensoverschrijdend gedrag van de dokter of de door hem aangewezen verpleegkundigen. Hierbij zijn twee situaties te onderscheiden: op de eerste plaats    de noodsituatie waarbij levensreddend optreden noodzakelijk is en er geen tijd is of zelfs onmogelijk is om met de patiënt te overleggen 

 

En de andere situatie waarbij medisch handelen wordt voorafgegaan door uitleg over de zinvolheid en noodzakelijkheid van die handeling. Hiervoor wordt wel de term “informed consent” gebruikt, 

 

Het begrip informed consent zou m.i. nader gedefinieerd moet worden. Het is voorspelbaar dat de kennis van de dokter ver boven die van de patiënt uitgaat. Informed consent komt er vaak op neer dat de dokter uitlegt dat het moet en dat de patiënt zegt van dan doe ik dat maar. Het is de vraag of de patiënt ten volle begrijpt wat de redeneringen is van de dokter. Vaak begrijpt de patiënt ook niet wat er precies gaat gebeuren bij de medische behandeling. Informed consent, wat volgens mij in het Nederlands betekent dat je toestemt nadat je geïnformeerd, bent wil niet zeggen dat er op gelijkwaardige basisinformatie is uitgewisseld. Niettemin is zonder deze uitleg zonder dit informed consent in medisch onjuist en, mogelijk in juridisch opzicht strafbaar om een medische handeling te verrichten. Het is bij kinderen nog even iets ingewikkelder omdat de gelijkwaardigheid per definitie niet bestaat en de toestemming door ouders moet worden gegeven; tenminste dat dacht ik maar daar wordt bij vaccineren openlijk de hand mee gelicht. Immers aan kinderen wordt verteld dat ze wel met hun ouders het gesprek moeten aangaan maar zelf mogen beslissen of ze een willen; en dat dan ook nog met niet medische argumenten als zo gaat de maatschappij weer open wat zoveel betekent je kan weer op vakantie.

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de huidige vaccinatiecampagne is het steeds duidelijker aan het worden dat het vaccin wat oorspronkelijk bedoeld is ter bescherming van het individu ingezet wordt om de groepsimmuniteit, wat voorheen gezien werd als een aangename bijkomstigheid van het vaccinatieprogramma, nu het hoofddoel wordt van de vaccinatiecampagne. De groepsimmuniteit levert dan een indirecte bijdrage aan de bescherming van het (kwetsbare) individu, is de gedachte.

De literatuur bestuderend is dat argument niet er steekhoudend omdat de besmetting van kinderen naar ouderen een verwaarloosbar deel van de overdracht vormt. Maar ook; ik durf stellig te beweren dat vaccinatie bij kinderen als het gaat om de individuele bescherming niet noodzakelijk is. Kinderen overlijden niet aan COVID-19 en ze worden er nauwelijks ziek van. Het is dan ook overduidelijk, en dat wordt ook bijvoorbeeld door de Illy de voorzitter van de kinderartsenvereniging openlijk op het jeugdjournaal verkondigt dat de belangrijkste reden voor de vaccinatie bij kinderen is om verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

 

In mijn ogen is het geven van een injectie louter met het doel om de verspreiding van een virus te voorkomen terwijl deze injectie geen positief effect heeft voor het kind, strafbaar omdat de eerste regel voor de arts is: Primum non Nocere. Dat is Latijn voor op de eerste plaats moet je kijken of je met een medische handeling niet meer kwaad doet dan goed. De arts voldoet dus niet aan deze regel omdat hij plaatselijk een wond veroorzaakt en omdat het vaccin nog steeds in fase vier zit van onderzoek en dus niet geregistreerd is. De arts werkt mee aan het toedienen van een middel waarvan de werking niet noodzakelijk is voor de gezondheid van het kind en mogelijk is de schadelijkheid er wel, getuige de meldingen over ontstekingen in of rond het hart; in ieder geval zijn de lange termijn effecten van deze vaccinatie onvoldoende bekend.

 

Kinderen kunnen wel eens waar protesteren tegen een medische behandeling, maar in het algemeen volgen zij hun ouders. De ouders zijn verantwoordelijk voor het wel en wee van hun kinderen en worden ook geacht hun kinderen te beschermen tegen gevaar. Het penetreren van de neus-keelholte met een wattenstaaf is een grensoverschrijdend handeling. Het injecteren van een vloeistof is een grensoverschrijdende handeling. De ouders mogen daar alleen toestemming voor geven als zij overtuigd zijn geraakt van de medische noodzaak. In dit geval ligt dus de informed consent bij de ouders. De overheid moet duidelijk maken dat er sprake is van een noodzakelijke medische handeling, en stapt over de arts-patiënt relatie heen om dit te organiseren. Daarbij is er geen sprake van individuele informed consent tussen de ouder en het kind aan de ene kant en degene die de handeling verricht anderzijds. Het heeft er alle schijn van dat persconferenties en de site van de Rijksoverheid als voldoende voor informed consent worden opgevoerd. Als arts zou je strafbaar zijn als je enkel er op wijst dat ergens op een televisie programma en ergens op het internet de voorgenomen behandeling is beschreven, je zou een berisping krijgen omdat je, in gewoon Nederlands, je onfatsoenlijk hebt gedragen, en je vak ongeloofwaardig hebt gemaakt.  

 

Samenvattend, in mijn optiek als huisarts, de literatuur bestudeerd hebbende, is er geen epidemiologische onderbouwing van het testen van gezonde kinderen via de PCR-methode. Er is ook onvoldoende onderbouwing dat het kind beschermd moet worden tegen COVID-19 met een vaccinatie vanuit de kosten /baten analyse. Er is tevens  geen sprake van informed consent.

In dit geval is er sprake van grensoverschrijdend gedrag zonder dat er een medische noodzaak voor is en dit is strafbaar als verkrachting. Dat geldt dus ook voor alle testers en vaccin-toedieners en degene die daarvoor opdracht hebben gegeven.

 

Daarnaast zijn alle ouders die aan deze procedure meewerken aanspreekbaar op onverantwoordelijk gedrag, zij het dan dat ze zich kunnen beroepen op misleidende informatie die door autoriteiten aan hen is verstrekt. 

 

Misbruik van kinderen vindt dus niet op bescheiden niveau plaats. 

Het is een geïnstitutionaliseerd, een door de overheid en medische autoriteiten goedgekeurd en aangemoedigd manier van omgaan met onze kinderen geworden.  

Het Corona kind van de Corona rekening 

Waar het mij ook om gaat is dat ik dit betoog mede naar voren wil brengen omdat de “behandeling” van kinderen een uitwas is van de, voor deze crisis zo typische, overwaardering van het “medische argument”. 

Ja ik ben zelf arts, en nee mijn mening is niet maatgevend. Graag uw gezonde verstand gebruiken, en uw oor te luisteren leggen bij meer dan 1 bron. En dan zou het zomaar  kunnen zijn dat u de integere afweging maakt  dat er getest en  gevaccineerd moet worden, maar een overheid en een medische autoriteit die dit  over de  Nederlandse kinderen  uitrolt zoals nu gebeurt gaat mij te ver. 

Was getekend, een gepensioneerd huisarts.