Alle eerdere blogs

1. feb, 2021

Stuurt de Infection Fatality Rate de vaccinatie campagne aan? 

Zoals ik al eerder schreef, ga ik in de stortvloed van data steeds vaker kijken naar: waar komt het vandaan, maar ook:  stuurt de manier van data-vergaring onherroepelijk naar  bepaalde conclusies? Is het verrijkend omdat het richting geeft aan een oplossing of is het alleen maar versluierend? 

Een mooi voorbeeld is de IFR (Infection Fatality Rate). Eerst de begrippen:

Case Fatality Rate (CFR)

In de epidemiologie is een Case Fatality Rate (CFR) - ook wel case fatality risk of case-fatality ratio genoemd - het percentage sterfgevallen als gevolg van een bepaalde ziekte in vergelijking met het totale aantal mensen bij wie de ziekte gedurende een bepaalde periode is vastgesteld. Een CFR wordt conventioneel uitgedrukt als een percentage en vertegenwoordigt een maatstaf voor de ernst van de ziekte. CFR's worden het vaakst gebruikt voor ziekten met discrete, tijdelijk verloop , zoals uitbraken van acute infecties. Een CFR kan pas als definitief worden beschouwd als alle gevallen zijn opgelost (overleden of hersteld). De voorlopige CFR, bijvoorbeeld tijdens een uitbraak met een hoge dagelijkse toename en een lange oplossingstijd, zou aanzienlijk lager zijn dan de uiteindelijke CFR. (bron:Wikipedia)

Infection Fatality Rate (IFR)

Net als de Case Fatality Rate (CFR) , is de term Infection Fatality Rate  (IFR) ook van toepassing op uitbraken van infectieziekten, maar vertegenwoordigt het percentage sterfgevallen onder alle geïnfecteerde personen, inclusief alle asymptomatische en niet-gediagnosticeerde personen. Het is nauw verwant aan het CFR, maar probeert bovendien rekening te houden met onduidelijke infecties bij gezonde mensen. De IFR verschilt van de CFR doordat het bedoeld is om het sterftecijfer te schatten bij zowel zieke als gezonde geïnfecteerden: de gedetecteerde ziekte (gevallen) en degenen met een niet-gedetecteerde ziekte (asymptomatische en niet-geteste groep). (Individuen die geïnfecteerd zijn, maar geen symptomen vertonen, zouden "niet zichtbare", "stille" of "subklinische" infecties hebben en kunnen onbedoeld anderen infecteren.) Per definitie kan de IFR de CFR niet overschrijden, omdat de eerste asymptomatische gevallen toevoegt naar zijn noemer. (Bron:Wikipedia)

Meten is weten?

Alleszins aardig als je naar buiten gaat om eerst even  te kijken naar de thermometer, om in te schatten wat je aan moet trekken. Maar daarmee zijn we er niet, omdat de gevoelstemperatuur mede door andere variabelen bepaald wordt. Door de temperatuur en de windkracht samen in een formule te zetten, is beter in te schatten wat er nodig is om het aangenaam te kunnen verpozen in de buitenlucht. Nou is die temperatuur redelijk “objectief”, maar de wind is echt een “ variabele”. Wat er toe leidt dat mensen aan het eind van de dag met totaal andere visie op het weer zullen afsluiten. Daarom is het weer zo leuk. En een epidemie niet. 

 Ik heb al heel wat waarden voor de gevoelstemperatuur van de COVID-19 zien langskomen. 

Ook deze waarden worden uitgedrukt in de vorm van de uitkomst van een formule, en deze uitkomst wordt vervolgens een parameter waarop we gaan sturen, bijvoorbeeld de mate van lockdown down of de noodzaak om te vaccineren. 

Alleen: de input van de Coronagetallen is veel onvollediger en minder objectief dan de graden Celsius (wat dus ook al  niet alles zegt). En de formules hebben altijd een “delen  door” of  “vermenigvuldigen met”. Dus de term ....” rate” moet onmiddellijk alarmbellen doen rinkelen: het is geen graden Celsius verhaal, maar een wiskundig  product.  ( rate=verhouding) 

Dit ga ik uitwerken om uit te leggen hoe we via rekenarij kunnen onderbouwen dat vaccineren volkomen zinloos is of juist een “must”.

Het feit dat je een enorm variabiliteit hebt aan gepubliceerde IFR waarden geeft aan dat er steeds met andere getallen als uitgangsgegevens gewerkt wordt en uitspraken betrekking hebben op steeds andere populaties. 

Een en ander is goed uitgewerkt in “ rekenen aan Corona”:

https://esb.nu/blog/20061404/rekenen-aan-corona-8-risicos-van-corona-zijn-fors-afgenomen

De crux van het verhaal is natuurlijk de vraag of je goed in beeld hebt wie er besmet zijn. Als je weinig test,  zoals in het begin van de COVID epidemie, is de IFR  hoog. Het  extreme voorbeeld daar van is  de IC in maart 2020: toen daar 50% van de patiënten met een positieve  corona diagnose stierf daar was, als je het zo zou beredeneren, de IFR 50%. De voorspellende waarde voor de populatie is dan natuurlijk gering. Daarom wordt er in dat soort situatie liever gesproken van de CFR.

De IFR daalt  per definitie met het verloop van de  epidemie, omdat er steeds meer mensen getest worden, en er ook steeds meer asymptomatische mensen getest worden, en er percentueel steeds minder mensen overlijden.

Waarvoor de IFR initieel gebruikt wordt is om een inschatting te maken van de ernst van de situatie. Via rekenmodellen kun je inschatten hoe groot de druk op de ziekenhuizen zal worden en hoeveel mensen zullen overlijden. Dat zou dan een parameter kunnen zijn waarop je je beleid kan baseren. Het eerste reken model van van Imperial College London, geleid door Neil Ferguson, is het meest uit gesproken voorbeeld van hoe misleidend modellen kunnen zijn. Het voorspelde miljoenen doden en legde een wereldwijde basis voor paniek over COVID-19 die nooit meer echt weg is gegaan.

Onlangs gaf de WHO een overzicht:

“Infection fatality rates ranged from 0.00% to 1.63%, corrected values from 0.00% to 1.54%. Across 51 locations, the median COVID-19 infection fatality rate was 0.27% (corrected 0.23%): the rate was 0.09% in locations with COVID-19 population mortality rates less than the global average (< 118 deaths/million), 0.20% in locations with 118–500 COVID-19 deaths/million people and 0.57% in locations with > 500 COVID-19 deaths/million people.

(this WHO-published essay that analyzes data from 61 different studies)

 Ook het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft de IFR geschat. Daarbij hebben we gekeken naar de totale oversterfte en naar het aantal mensen dat naar schatting besmet is met het virus. Daarvoor gebruiken we sterftegegevens van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek  en gegevens uit onderzoeken van het RIVM (de Pienter Corona studie) en Sanquin naar het aantal mensen dat antistoffen tegen het virus in het bloed heeft. Op dit moment wordt de IFR geschat op ongeveer 1,3%. ( https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte)

De vaccinatie discussie: omdraaien van de methodiek. 

We weten min of meer  zeker hoeveel mensen en overleden zijn aan COVID-19. Door dat in de formule in te vullen kunnen we vervolgens schatten hoeveel mensen er dan besmet moeten zijn geweest. Daar is deze methodiek initieel niet voor bedoeld, en ik ga nu uitleggen hoe getallen die we verzamelen om een beeld te krijgen van en  situatie  via  formules  ons kunnen  aansturen in ons gedrag.  

Ik geef twee reken voorbeelden. Om de vaccinatie te ondersteunen dan wel  weg te stemmen. 

 Nederland 17.000.000 inwoners

 Eerste voorbeeld.

 RIVM: IFR =1,3 (zie boven)

Aantal Corona doden geschat op 11.000

In de formule gestopt : vermenigvuldigingsfactoren factor naar 100%: 100/1,3 = 76

Als je 11 duizend doden gerepresenteerd ziet in het getal 1,3 dan betekent dat voor de 17 miljoen Nederlanders: 76 x 11.000= 850.000 mensen zijn besmet geweest. 

Dat is  5 % van de  bevolking 

(Merk op: als je nu daarbij enkel het aantal geverifieerde corona doden (een lager ingangswaarde) neemt, wordt dat percentage nog lager).

 Tweede voorbeeld 

WHO rapport (zie hierboven): IFR: 0,23

Aantal Corona doden:11.000

Factor: 100/0,23= 435

Voor 17.000.000 Nederlanders  betekent dat 

435 x 11000 = 4,8 miljoen mensen die besmet zijn, dat is 28 % van de Nederlandse bevolking.

(Merk op: als nu uitgaat van de veronderstelling dat boven op die 11.000 een aantal  “niet als Corona gerelateerde doden”  moeten worden opgeteld, kom je op een nog hoger percentage mensen die al beschermd zijn omdat ze Corona hebben doorgemaakt).

 Wat zal de farmaceutische industrie nu hanteren?  Er is weinig fantasie voor nodig dat berekening 1,  slechts 5% van de  bevolking immuun, een stevige onderbouwing is van de noodzaak om liever  vandaag dan morgen te beginnen met de massale inenting van Nederland.

Dw RIVM berekening van de IFR is dus  een regelrechte steun aan de vaccinatie campagne. 

Zo zal het 2e rekenvoorbeeld koren op de molen zijn van de antivaxxers  die postuleren dat  op de eerste plaats we al halverwege de gewenste groepsimmuniteit  zijn, en ook nog eens daar aan toevoegen dat COVID-19 voor 98% onschuldig is. 

Analyse

 Op de eerste plaats is het maar zeer de vraag of je een IFR berekend op basis van een meting in een bepaalde populatie mag extrapoleren naar een andere populatie. 

Op de tweede plaats is het allerberoerdst dat we zeker weten dat de getallen die we invoeren in deze modellen onvolledig zijn, en dat de formules, omdat er vermenigvuldigingsfactoren inzitten, bij kleine ingangsverschillen grote uitkomstverschillen kunnen vertonen. 

Het RIVM maakt daarom gebruik van een aantal methodes. Daardoor zou de “werkelijkheid” beter benaderd worden. Maar elk van die methodes is gehandicapt doordat we geen idee hebben welke fouten er geslopen zijn in het verzamelen van gegevens en evengoed kunnen formules de uitkomsten grotesk vervormen. 

En op de derde plaats is het de vraag of je deze methodiek, die bedoeld is om een inschatting te maken van de ernst van een epidemie, mag gebruiken als een graadmeter voor groepsimmuniteit, en die vervolgens als argument voor of tegen vaccinatie. 

De  essentie van deze site is: we komen er alleen met een andere kijk.

 Bent u suf van deze rekenarij? Denkt u dat  uw overheid dit overziet ?

Of zou de overheid zich laten adviseren? Naar wie luistert zij? En welke belangen spelen er dan?

De kans om ziek te worden  of dood te gaan heeft u zelf deels in de hand, door te werken aan de  eigen weerstand. Ik zou niet wachten op het antwoord welke rekenkundige over een jaar gelijk blijkt te hebben gehad. Uw overheid doet dat wel voor u. 

Diezelfde overheid heeft tot nu toe geen belangstelling voor preventieve beschermende maatregelen als vitamine D en vroegtherapie met hydroxychloroquine en ivermectine. 

Het antwoord wat je krijgt wordt het meest bepaald door aan wie  je het vraagt.

De kijk van de overheid gaat nog steeds via het OMT. Daarin zitten simpel gezegd geen echte dokters. De druk op de overheid wordt nog steeds bepaald door 2 artsen die dagelijks gebeld worden door planners in die ziekenhuizen waar plaatselijk meer Corona patiënten aangeboden worden. En dat dan ‘s avonds in de media toelichten. 

 “Samen krijgen we Corona er onder” moet geen “Samen gaan we met Corona ten onder” worden.

 Alleen een integrale aanpak heeft kans van slagen.

Preventie via gezondheidsbevordering voor iedereen. Isolatie van besmettelijke mensen. Gerichte maatregelen tegen super spreading. Behandelen ter voorkoming van ziekenhuisopnames en IC  overbelasting. Repareren van de schade aangericht door de efficiëntieslag in de zorg. Gericht vaccineren. 

Een intelligente aanpak i.p.v. een intelligente lockdown. 

 

 

1. feb, 2021

Blog: Waarom een andere mening onder de tafel verdwijnt.

Deze blog is ook te beluisteren als Podcast 5 in de serie Koningin Corona Ontkroond. 

In de Corona crisis  wordt er nog al eens geërgerd op het internet gereageerd over het wegpoetsen van een andere mening. Ook ik ben daar soms heel verbaasd over, vraag me al jaren af wat de onderliggende mechanismen zijn, waarom dat bepaalde ontwikkelingen en visies niet op hun waarde geschat worden.

Koningin Corona  heeft een heel gezagsgetrouw gevolg, en meer aanhangers dan onze eigen monarchie. 

 

Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Galileo Galilei met zijn visie op het zonnestelsel. Dat de zon en niet de aarde het middelpunt is, was niet te verteren voor zijn mede wetenschappers en vooral niet voor de kerk, toentertijd een belangrijke speler in het machtenspel van de maatschappij. Ik heb daar nog leuke en leerzame anekdote over. Op een van de middelbare scholen hier ter plaatse werd aan alle leerlingen de vraag gesteld: draait de aarde om de zon of de zon om de aarde? Tweederde van de kinderen antwoordde dat de zon om de aarde draait. Eerst dacht ik: wat een dommigheid, wat een slechte algemene ontwikkeling! Maar omdat het percentage zo hoog was, ben ik nog eens gaan analyseren. Waarom zegt 2/3 dat de zon om de aarde draait? Heel simpel eigenlijk. U en ik denken dat zelf ook. Kijk maar. Het is mooi weer. Het zonnetje schijnt. U gaat naar buiten zet de tuinstoelen neer, pakt de parasol en dan zegt u: “de zon draait zo, dus ik ga het even op deze manier opstellen. U zegt dan niet, de aarde draait om zijn as, en de aarde draait in één jaar om de zon, en nu heb ik in de tuin een tekening gemaakt wat de meest optimale plek is voor de parasol. Nee, u pakt de redenering waarmee u het snelst de situatie oplost. En dat is wat u iedere dag ziet, dat de zon links op kom en rechts ondergaat. Daar heb je  dan meteen wat aan, en dat dachten ze in de middeleeuwen ook. Maar dat je iemand ter dood gaat veroordelen vanwege een andere visie, of dat je iemand voor een Wappie uitmaakt als die anders denkt dan jij? Misschien is er een achterliggende theorie is, die handig is om een probleem te analyseren en een oplossing te vinden. Een oplossing die niet volgt uit wat je met de “grote stappen snel thuis theorie” van dit moment kan oplossen. Zoals een oplossing  voor de Corona crisis. Dus voor je iemand op de brandstapel zet of een karaktermoord pleegt: denk  even na. 

Nu het antwoord op de vraag: waarom was men in zijn tijd zo tegen Galileo Galilei en waarom komen afwijken meningen over de oplossing van de corona crisis niet voor het voetlicht?     

Ik kan er wel een paar noemen als je het leuk vindt, maar leuk is het niet.

1 gezichtsverlies (een soort nederlaag als je terugkomt op iets wat je eerder geloofd of verdedigd hebt) 

2 perverse prikkels (je hebt er financieel baat bij dat alles bij het oude blijft) 

3 groepsdruk ( je hoort er niet bij als je een afwijkende mening hebt. Komt nogal veel voor in de medische stand.) 

4 hiërarchisch systeem in Onderwijs en Wetenschap (de professor heeft gelijk, en: “wat de wetenschap zegt is heilig” zei Rutte al. Het grappige is dat ik liefst de professor zelf spreek: de echte wetenschappers zijn vaak genuanceerder dan de volgelingen).

5 voorwetenschappelijk denken ( als iets niet plausibel is in jouw paradigma, kan het niet waar zijn. Voorwetenschappelijk denken bedient zich vaak van zogenaamde cirkelredeneringen:  onderzoeken die het tegendeel aantonen zijn dus per definitie kwalitatief slecht, anders hadden ze het tegenovergestelde wel aan getoond) 

6 politisering (persoonlijk of partij belang) de gedachten gang die een rivaliserende politieke partij heeft wordt gedist

Hoe je iets belachelijk kunt maken ga heb ik al eens eerder geïllustreerd. Hydroxychloroquine werd door een leek, Hugo, ook wel Minister van Volksgezondheid de Jonge genoemd, betiteld al kwakzalverij, en hij deed daar dan een schepje boven op door het uit te spreken als “Haidroksieglorokain”, daardoor refererend aan toenmalige president Trump. En dat Trump onzin verkoopt dat weten we allemaal. Toch? Toen hij dat nog eens deed op de Elfde van de Elfde dacht ik: maar dat kan ik ook, iets in het belachelijke trekken, jongens, en ik heb ze dit filmpje opgestuurd: 

https://m.youtube.com/watch?v=9ZCOSMCpR9I

 En last but not least  en voor mij heel verbazingwekkend, dat ik daar meerdere wetenschappers op betrapt heb:

7 gemak! (de zin die dan uitgesproken wordt is: “als dit waar is moet ik ineens over heel veel anders gaan denken”)

Dit zijn zo maar een paar redenen waarom dat afwijkende meningen niet voor het voetlicht komen. Bij de Corana crisis veroorzaakt dat een schrijnend probleem: vroegtherapie wordt totaal genegeerd of zoals de video laat zien belachelijk gemaakt. Dit terwijl vroegtherapie onmiddellijk verlichting van de  druk op de zorg geeft waar we bij vaccinatie nog maanden moeten wachten op een effect. Maanden met maatschappij ontregelende maatregelen waardoor mogelijk meer doden dan die veroorzaakt worden door COVID-19. Maanden waarbij levens verloren gaan die gered hadden kunnen worden. 

Welke mechanismes kunnen we hier uit de genoemde zeven worden herkend? Op de eerste plaats is dat: goedkope therapie als HCQmet zink kan niet zo iets ingewikkelds oplossen, een voorwetenschappelijk standpunt. Op de tweede plaats: politiek gezien is het belangrijk om de druk op de ketel te houden: de vaccinatie campagne is succesvoller naarmate er meer mensen meedoen, en een effectieve vroegtherapie zou de vaccinatie graad via deze experimentele mRNA injectie wel eens kunnen doen afnemen. Op de derde plaats: niet terug komen op je schreden. Als je eerst iets benoemd hebt als kwakzalverij, kun je het nooit meer aanprijzen. Maar als u wilt, de andere redenen kunt u met enige moeite ook herkennen, en daar hoeft u geen complotdenker voor te zijn. 

Laat Corona nu geen crisis worden maar een kans. Laten we ons nu niet blind voor de voeten werpen voor Koningin Corona, maar laten we met een  open mind kijken.

Een voorbeeld. De meeste mensen genezen van COVID-19, maar soms gaan er mensen onderuit onder de 70 jaar. Dat moet dan niet een angst-inducerende crisis boodschap zijn (zie je wel iedereen kan het  krijgen) die feitelijk uitdrukt dat de curatieve sector helemaal geen belangstelling heeft voor de individuele patient. De COVID-19 epidemie moet juist een kans zijn om te leren van bijvoorbeeld de helaas te jong ernstig zieke patient. Waarom wordt 98% beter maar deze patiënt niet?  Zo ook bij de oudere patiënten. Al te makkelijk wordt bij overlijden  gewezen naar de bekende factoren als obesitas en diabetes, maar waarom vallen die dan niet ALLEMAAL dood neer zodra ze geïnfecteerd zijn? De ene dikke patient heeft dus een betere weerstand dan de andere. De kans van deze epidemie is om de volgende vragen beantwoord te krijgen: Wat is de essentie van goede weerstand weerstand tegen virussen ? Welke patient wordt waarom ziek? Is dat de darmflora? Is dat de toestand in de mond en de bovenste luchtwegen? Zijn dat tekorten aan bepaalde vitamines en mineralen? Zijn er aangeboren afwijkingen in het  immuunsysteem?

Kennis daarvan kan nu meteen al helpen, eerder dan de vaccinatie waarvan het effect nog maanden op zich laat wachten. En bovendien: kennis daarvan zal ook meteen helpen bij iedere volgende virusepidemie, terwijl vaccinatie iedere keer weer opnieuw ontwikkeld moet worden, het is   een “ achter de feiten aanhollen”.  Het idee van “samen krijgen we corona eronder” is nu een hopeloze reactieve strijd, het virus is ons altijd te slim af. Reageren op koningin Corona moet zijn: samen in een integrale aanpak van universitaire en complementaire geneeskunde ontdekken hoe we  beter op de been blijven.

Overheid: Zet in wat u al op de plank heeft liggen en investeer in onderzoek! Start een door door veel hoogleraren en wetenschappelijk voldoende onderbouwde landelijke vitamine D campagne. Onderzoek of vroegtherapie met middelen als hydroxychloroquine/ zink en ivermectine  de druk op de zorg nu meteen kan doen afnemen.

Wuif geen afwijkende meningen weg, maar onderzoek alles en behoud het goede.

Waar  heb  ik   dat  ooit  eerder  gelezen